Innovaatiotilannekuva

Avoimet innovaatioalustat ekosysteemeissä

(Avoin) innovaatioalusta on ollut tamperelaisessa ja pirkanmaalaisessa kehittämisessä keskeinen käsite jo vuosikymmenen ajan. Alustat jäsentävät monenlaista toimintaa, jossa etsitään yhteisiä ja jaettuja hyötyjä osallistujien välillä määritellyn prosessin ja sovittujen sääntöjen puitteissa. Digitalisoituneen liiketoiminnan alustamaisesta toimintamallista saamat huikeat hyödyt ovat nostaneet käsitteen myös globaalin talouskeskustelun keskiöön. Digitaalisen alustan tehostamat vuorovaikutuksen ja tiedonkeräämisen mekanismit toimivat uusien liiketoimintamallien perustana. Näitä ruokkivat ekosysteemit ovatkin puheenaihe jokaisessa start-up-yhteisössä.

Alueellisessa kehittämisessä nousee säännöllisesti uusia käsitteitä ja iskusanoja, joiden avulla kehitys ja kasvu pyritään saamaan uuteen nousuun. Viime vuosina erityisesti ekosysteemit ja alustat ovat olleet tällaisia käsiteitä. Kritiikistä huolimatta uusilla käsitteillä on kuitenkin usein myös perusteltu syy nousta osaksi kehittämisen sanastoa. Ne pyrkivät kuvaamaan jotakin toimintaa, ilmiötä tai näkökulmaa, jolle ei löydy sopivaa termiä jo olemassa olevista. Kärjistäen voidaankin sanoa, että esimerkiksi verkostot, verkostojen johtaminen tai avoimen innovaation edistäminen saavat hieman toiminnallisemman ja jäsentyneemmän puitteen ekosysteemeistä ja avoimista innovaatioalustoista puhuttaessa. Alustamainen lähestymistapa ja ekosysteemit näkyvätkin alueellisen kehityksen kannalta keskeisillä osa-alueilla myös Pirkanmaalla.

Tampereen SmartCity strategia ja sen toimintamallit rakentavat entistä systemaattisempaa kaupunkikehityksen kokonaisuutta. Sen puitteissa sekä uusia että vanhoja toiminnallisia ja maantieteellisiä alueita on viime vuosina kehitetty entistä yhtenäisemmän käsitteistön alla.

Kaupunkikehittämisen kannalta uudenlainen ponnistus on ollut kuuden suurimman kaupungin yhteinen 6Aika-strategia, jossa on haettu yhteisiä toimintamalleja ja opittu toisiltaan myös avointen innovaatioalustojen toimintamallista ja soveltamisesta. Opittua on koottu Avoimien innovaatioalustojen sivustolle ja viimeisimpänä Käsikirjaan 2.0. Pirkanmaalla kehitettyä osaamista on jaettu kansalliselle ja kansainvälisellekin tasolle hyödynnettäväksi, ja samalla edistetty tamperelaisen alustaosaamisen kehitystä ja laajentumista uusille osa-alueille.

Myös suuressa muutoksessa olevalle SoTe-kentälle on nousemassa erilaisten alustamaisten toimintamallien mukaisia yhteistyörakenteita, joissa innovaatiotoimintaa uudelleen jäsennetään ja avataan palveluiden kehittämiseksi.

Samoin kolmas kaupunkikehityksen kannalta keskeinen prosessi eli uuden yliopiston muodostuminen on lisääntyvässä määrin väläytellyt alustamaisia teemoja etenkin kehittämistavoitteissa ja tutkimuksen organisoinnissa. Teknillisellä yliopistolla on ollut useampia innovaatioalustoja jo pidemmän aikaa vauhdittamassa eri tahojen välistä yhteistyötä, mutta keskustelussa liikkuu alustamaisten ratkaisujen siirtyminen osaksi toimintamallia mahdollisesti entistä vahvemmin. Esimerkiksi keväällä ilmoitettiin Suomen Akatemian myöntämästä kuuden miljoonan euron rahoituksesta yhteisesti Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston monitieteisille tutkimusalustoille, jotka keskittyvät älykkääseen yhteiskuntaan ja sen riskeihin, kiertotalouteen ja rokotetutkimukseen.

Yhteisen tekemisen toimintamallina alustamainen vuorovaikutus on siis paitsi melko vakiintunutta myös entistä näkyvämpi ilmiö. Onkin tärkeää pohtia tarkemmin alustamaisen toimintamallin syitä ja seurauksia, jotta keskustelu ei kavennu Facebookin ansaintalogiikan pohtimiseen tai smartcityn teknologiaratkaisujen määrittelyihin, vaikka toki nämäkin on hyvä pitää mukana keskustelussa. Alustamainen kehittäminen etsii uusia sosio-teknisiä ratkaisuja ihmisten – ja lisääntyvässä määrin koneiden - välisen toiminnan paremmaksi organisoimiseksi. Ilmiöön onkin tarkoituksemukaista paneuta huolellisesti, kuten Tampereella ja Pirkanmaalla nyt onneksemme näyttää asianlaita olevan.

Mika Raunio, erikoistutkija, Tieteen, teknologian ja innovaatiotutkimuksen yksikkö (TaSTI), Tampereen yliopisto

 

Alustakasvillisuutta. Tampere avoimena innovaatioalustana, kuvitus 6Aika Avoimet innovaatioalustat -loppuseminaarista 20.4.2018 (Kuvitellen)