Innovaatiotilannekuva

Innovaatioalustat 2016: Alustamainen toimintatapa leviää ja ekosysteemi monipuolistuu

Kuplinta Pirkanmaan innovaatioalustakentällä jatkuu. Pirkanmaalta ja etenkin Tampereen ympäristöstä löytyy kasvava joukko alustamaisia toimijoita ja toimintaympäristöjä. Alustakentän monipuolistuessa yhä useampi toimija löytää suuremmalla todennäköisyydellä alustan käyttäjäksi. Alustat aktivoivat yhä uusia käyttäjäryhmiä aina opiskelijoista ja muista vapaana olevista osaajista kuntalaisiin ja palveluiden hyödyntäjiin. Monipuolistuva ekosysteemi pystyy kokonaisuutena vastaamaan entistä kattavammin myös yritysten ja muiden organisaatioiden vaihteleviin tarpeisiin.

Innovaatioalustapolitiikkaa kehitetään Pirkanmaalla viisivuotisen InnoBridge-hankkeen aikana. Osana hankkeen kehittämistyötä on perustettu Pirkanmaan alustapolitiikan kehittämisryhmä, jossa kehittämisen ohella arvioidaan Pirkanmaalla toteutettavaa alustapolitiikkaa. Lisäksi pohditaan innovaatiopolitiikan suhdetta globaalin alustatalouden kehittymiseen ja arvonluonnin muutokseen. InnoBridge- hankkeen kautta Pirkanmaalle avautuu mahdollisuus saada kansainvälistä vertaistukea alustapolitiikkaan sekä vahvistaa alusta-ajattelun paikkaa eurooppalaisessa kehittämistoiminnassa. Lue lisää InnoBridge- hankkeesta

Kuluneen vuoden aikana monet alustamaiset ympäristöt ja yhteisöt ovat kehittäneet toimintamallejaan eteenpäin. Alustamaisuuden omaksuminen ja omien toimintaprosessien kehittäminen sekä vakiinnuttaminen ovat olleet keskiössä etenkin nuorempien alustojen rakentamisessa. Yhteisöllisyyden ja luottamuksen rakentaminen niin alustaa operoivien tahojen ja sen asiakkaiden kuin alustan käyttäjienkin kesken on ollut monella alustalla viimeisen vuoden aikana syventyvä prosessi.

Useiden alustojen toiminnassa keskeiseksi sisällöksi on noussut verkostojen rakentaminen ja toimijoiden yhteen saattaminen. Etenkin pienten yritysten kanssa toimittaessa yhteistyöverkostojen vahvistaminen ja yhteistyökumppaneiden etsinnässä auttaminen on korostunut varsinaisten kehittämisprojektien fasilitointia enemmän. Verkostoja on rakennettu niin alustan sisällä eri toimijoiden välillä kuin myös alustan ulkopuolisiin toimijoihin.

Havaintoja Tampereen alustakentästä alustatoiminnan eri painopisteiden näkökulmasta.

Tampereen kaupungissa osana 6Aika Avoimet innovaatioalustat- kärkihanketta kehitetään kaupunkiympäristössä toimivaa avointa innovaatioalustaa Koklaamoa. Koklaamon tavoitteena on tarjota asukkaille, yrityksille ja kaupungille kokeilukulttuurin ja innovaatiotoiminnan mahdollistava paikka, jossa testataan ja kehitetään yhteistyössä ratkaisuja kaupunkiympäristössä esiintyviin arjen oikeisiin ongelmiin. Lue lisää Koklaamosta

Pirkanmaalaiset innovaatioalustat ovat tavoittaneet yrityksiä monipuolisesti. Oheisesta Tableau-esityksestä pääsee tarkastelemaan eri alustoja niillä toimivien yritysten näkökulmasta. Alustalla toimivien yritysten edustamat toimialat vastaavat osittain Pirkanmaan elinkeinorakennetta, mutta merkittäviä eroavaisuuksiakin löytyy. Elinkeinorakenteeseen verrattuna esimerkiksi rakentamisen tai kaupan yrityksiä toimii alustoilla vielä vähän, sen sijaan informaatio ja viestintä, teollisuus sekä ammatillinen toiminta korostuvat alustoilla toimivien yritysten toimialoina. Samat toimialat korostuvat myös kasvuyritysten jakaumaa tarkasteltaessa. Näitä aloja voidaankin pitää Pirkanmaalla vahvasti kehittyvinä aloina. Huomionarvoista on myös se, että näille toimialoille tyypillistä on toimialarajoja rikkova ja ylittävä toiminta.

Suurin osa alustoilla toimivista yrityksistä on informaatio- ja viestintäalan yrityksiä (38 %, joista noin kolmannes on ohjelmistoalan yrityksiä), seuraavaksi eniten on ammatillisen toiminnan yrityksiä (24 %) ja kolmanneksi eniten teollisuuden yrityksiä (18 %).

Alustat ovat houkutelleet yrityksiä tasaisesti niin Pirkanmaalta kuin Pirkanmaan ulkopuoleltakin (yrityksen kotipaikka). Pirkanmaalta yrityksiä on noin puolet, seuraavaksi eniten yrityksiä on Uudeltamaalta.

Yrityksistä suurin osa on yli viisi vuotta toimineita, vajaa kolmasosa on alle 5-vuotiaita. Lähes puolet yrityksistä on pien- tai mikroyrityksiä.

Tampereen innovaatioalustojen muodostamaa kokonaisuutta on hahmotettu kuvaamalla innovaatioalustojen ja niiden toimintaan linkittyvien eri organisaatioiden muodostamaa ekosysteemiä.

Innovaatioalustojen toimintaympäristö Pirkanmaalla 2016. Tilanne lokakuu 2016. Kuvan visualisointi Pirkanmaan liitto, Taina Ketola.

Tarkastelu osoittaa, että alueelta löytyy monipuolisesti erilaisia alustatoimijoita vaihtelevine painopisteineen. Vaikka toimijoita löytyykin jo paljon, vahvistavat uudenlaiset toimijat koko ekosysteemiä ja innovaatiopalvelujen tarjoamaa. Tehdystä kartoituksesta huomataan esimerkiksi, että kiihdyttämö- ja hautomopalveluita on yllättävän vähän muihin toimijatyyppeihin verrattuna.

Alueen innovaatioalustat tarjoavat tällä hetkellä asiakkailleen paljon alkuvaiheen tukipalveluita ideoiden kehittelyyn ja testaamiseen. Tarjolla on yhteisiä kokeilun ja tekemisen tiloja, verkottumismahdollisuuksia sekä jonkin verran fasilitoituja kehittämisprosesseja, mutta polku ideoiden jatkokehittämiseen ja kasvuun on vielä vaikeammin hahmotettavissa.

Alueelta löytyy osaamispääoman rakentajia, mutta myös osaamisen ja tiedonvälittäjiä. Innovaatiokampukset tarjoavat usealle eri alustalle ”kotipesän”: paikan, jossa eri toimijat luontevasti kohtaavat toisiaan. Vaikka eri alustatoimijat alkavat löytää oman roolinsa ja lokeronsa ekosysteemissä, ei kuvaus ole stabiili tai luonteeltaan pysyvä. Ekosysteemi elää sen toimijoiden muuttuvien painopisteiden ja kehityssuuntien mukaisesti.

Ekosysteemikuvausta on työstetty yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa ja sitä kehitetään eteenpäin jatkuvasti. Yhteydenotot kuvan kehittelyyn liittyen taina.ketola(a)pirkanmaa.fi

Osana 6Aika Avoimet innovaatioalustat- kärkihanketta on julkaistu "Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisen lähestymistapana" - käsikirja alustakehittäjille. Käsikirjassa tutustutaan alusta-ajattelun taustoihin ja eri ulottuvuuksiin sekä tarjotaan eväitä myös alustajohtamiseen ja mittaamiseen. Käsikirjan virallinen lanseeraus tapahtuu osana Tampereen Mindtrek-tapahtumaa 17.10.2016. Lue lisää ja tutustu käsikirjaan.