Innovaatiotilannekuva

Pirkanmaan runsas sote TKI antaa mahdollisuudet tieteellisiin läpimurtoihin ja uuteen liiketoimintaan

Sosiaali- ja terveysala (sote) ja siihen liittyvä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) ovat murrosvaiheessa. Valtakunnallisen sote-uudistuksen lisäksi esimerkiksi korkeakoulukentän ja sairaanhoitopiirin toimintaa uudistetaan Pirkanmaalla. Muutokset lisäävät tarvetta TKI-toimintaa ja innovaatioekosysteemiä kuvaavalle tiedolle, johon innovaatiotoiminnan tilannekuvatyöskentely tarjoaa oivan välineen.

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan nykytila Pirkanmaalla - osaamisesta erottautumiseen esittelee tulokset Kuutoskaupunkien Avoimet innovaatioalustat -hankkeen (EAKR) osana keväällä 2018 toteutetusta kartoituksesta, jonka tavoitteena oli kuvata sote TKI -toiminnan nykytilaa ja luoda näkymää tulevaisuuden kehittämiselle. Esitetyt tulokset pohjautuvat 42 asiantuntijan haastatteluihin, lukuisiin täydentäviin keskusteluihin, laajan tausta-aineiston läpikäyntiin sekä määrälliseen tietoon ulkoisesta TKI-rahoituksesta. Nykytilakartoituksen lähtökohtana on Tampere3-korkeakoulujen tutkimus, mutta näkökulma ei rajaudu siihen – haastateltavista puolet edustaa muita alueellisia ja kansallisia tahoja.

Sote-ala eri alojen tarkastelutapojen leikkauspinnassa

Kartoitus osoitti, että sote-ala on monimuotoinen kokonaisuus ja eri alojen solmukohta, jonka laajuus haastaa alan kehittämistä ja yhteistyötä.

Yhteisen ymmärryksen rakentaminen kokonaisuudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä onkin tärkeää. Ymmärrystä tarvitaan myös TKI-toiminnasta ja innovaatiokäsitteistöstä, jotta alueellisen sote TKI -toiminnan edistämisessä saadaan huomioitua kaikki kolme kirjainta, T, K ja I, ja niiden erilaiset sisällöt määrämuotoisen projektitoiminnan lisäksi. Tähän kuuluu osana koulutus ja osaamisen kehittäminen, jossa Pirkanmaalla on vankka pohja.

Sote TKI -toimijakenttä on Pirkanmaalla runsas ja monialainen. Korkeakoulujen, yliopistollisen sairaalan toimintojen, monimuotoisen yritys- ja järjestökentän ja muiden koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden keskittyminen Pirkanmaalle luo poikkeuksellisen laajan osaamispohjan. Innovaatioekosysteemin näkökulmasta tärkeää on, että toimijat ja heidän osaamisensa tunnistetaan ja tunnustetaan. Vaikka alueella tehdään paljon yhteistyötä ja ilmapiiri on sille otollinen, niin yhteistyön systematiikkaa ja rakenteita on edelleen tarkasteltava. Samoin innovaatioalustoihin liittyvää kehitystyötä on jatkettava myös sote-alaan liittyvien kehitysympäristöjen osalta. TKI-ketjun toimivuutta ja osaamisen eteenpäin vientiä kohti innovaatioita tulee vahvistaa.

Pirkanmaalla on vahvoja sote-alan osaamisalueita, joista osa on kapeita ja teräviä kärkiä ja toiset laajempia kokonaisuuksia tai kokonaisia aloja.

On myös useita potentiaalisia ja lupaavia aloja uusien avausten aikaansaamiseen. Monialaisuus ja laajuus onkin sekä Pirkanmaan vahvuus että mahdollinen kompastuskivi. Laaja-alaista osaamista pitäisi pystyä sanoittamaan ja tuomaan erottautumistekijänä selkeämmin esille. Tulevaisuuden TKI-toiminnan odotetaan olevan entistä rajoja ylittävämpää, monitieteisempää ja globaalimpaa samalla alojen pitkiä perinteitä ja osaamista kunnioittaen.

Ulkoista TKI-rahoitusta on Pirkanmaalla runsaasti. Suurimmat projektikannat kohdistuvat lääketieteen ja biotieteiden alueille. Kansainvälistä rahoitusta on, mutta sen hakemista ja siihen liittyvää yhteistyötä on tarvetta lisätä. Sote TKI -toiminnan volyymia kuvaavaa määrällistä tietoa on aluetasolla vaikea saada ja se ei ole kaikilta osin yhteismitallista. Tiedolla johtamisen näkökulmasta projektitietoja täytyy jatkossa tallentaa ja koota toisin, mikä edellyttää myös sote-alan rajaamista yhteisesti sovituin kriteerein.

Kokonaisuudessaan Pirkanmaalla on erinomaiset edellytykset ottaa entistä näkyvämpi asema sote TKI -toiminnan keskittymänä. Tämä edellyttää strategisen tason sitoutumista ja toimintaa kaikilla tasoilla: on vahvistettava sekä alueen ulkoista näkyvyyttä että innovaatioekosysteemin sisäistä toimivuutta. Maakunta voi toimia TKI-toiminnan mahdollisuuksien tarjoajana ja osaamisen yhteen kokoajana. Kaiken kaikkiaan TKI-toiminnan edistämisessä on tarvetta vuorovaikutteiselle ja avarakatseiselle johtamiselle, jonka avulla toimintaa viedään eteenpäin yhdessä tehden yhteiseen maaliin.

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan nykytila Pirkanmaalla - osaamisesta erottautumiseen julkaistiin elokuussa 2018.