Innovaatiotilannekuva

$OT€-talous Pirkanmaalla

Sosiaali- ja terveyssektorin merkitys aluetaloudessa, elinkeinoissa ja yrityksissä

Sote- eli sosiaali- ja terveyssektori muodostaa merkittävän osan maakunnan aluetaloudesta. Pirkanmaan sote-taloudella viitataan aluetaloudelliseen kokonaisuuteen, joka muodostuu sosiaali- ja terveyssektorin ja siihen kytkeytyneiden alojen tuotannollisista vaikutuksista, työllisyysvaikutuksista ja elinkeino- ja yritystoiminnasta. Sote-aloilla työskentelee huomattava määrä, 36 000 pirkanmaalaista. Työstä syntyy hyvinvoinnin ja hoivan lisäksi huomattavaa taloudellista tuotosta ja arvonlisäystä. 

Palveluja ja toimintoja järjestetään julkisella ja yksityisellä sektoreilla vaihtelevalla painotuksella riippuen toimialasta, palvelulajista, alueesta ja valituista järjestämisvastuista. Yksityisellä sektorilla toimii hyvin eri kokoisia ja -taustaisia yrityksiä: toiminimiyrittäjiä, pk-yrityksiä, valtakunnallisia toimijoita ja kansainvälisiä yrityksiä. Alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä on lähes 95 prosenttia Pirkanmaan sote-yritystoimipaikoista. Pk-yrityksiä on vajaa viisi prosenttia. Suuria, yli 250 työntekijän yrityksiä on seitsemän kappaletta. Sote-alalla on mikroyrityksiä hieman enemmän kuin yrityskannassa keskimäärin. Myös kolmas sektori ja järjestöt ovat tärkeä osa toimijakenttää.

 

Sote rajautuu usein mielikuvissa melko puhtaasti sosiaali- ja terveyspalveluihin, jotka tilastoissa sijoittuvat toimialaluokkaan Q (TOL2008). Oheisessa Pirkanmaan sote-talouden tarkastelussa on pyritty laventamaan tilastollista ja ajatuksellista käsitystä sote-aloista. Onhan niin, että sosiaali- ja terveydenhuollon vaikutusketjut ulottuvat kauas aloille, jotka tukevat joko suoraan sote-palveluiden toimivuutta (kuten lääkevalmistus, instrumentit, apteekit) tai vaikuttavat välillisesti sote-palveluiden tarpeeseen. Vaikutus ns. puhtaiden sote-palvelujen ja tukitoimialojen välillä on kaksisuuntaista: Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuus edistää yleistä hyvinvointia, turvallisuutta, arjen sujuvuutta ja sosiaalista ja kulttuurista aktiivisuutta. Vastavuoroisesti häiriötilanteet näissä näkyvät herkästi sote-palvelujen tarpeen kasvuna. 

Sote-talouden tilasta koostettu infograafinen materiaali kuvaa, mitä voidaan tarkoittaa Pirkanmaan sote-taloudella laajasti ymmärtäen, mikä on sen mittakaava yritysrakenteessa ja missä sijaitsee kasvun potentiaali tilastollisen liikevaihtotarkastelun perusteella.

 

Pirkanmaan potentiaali yksityisillä sote-aloilla

Pirkanmaan innovaatiotoiminnan kannalta merkittäviä ovat toisaalta sote-alojen syvät, erikoistuneet osaamiskärjet, joita maakunnassa on useita muun muassa yliopistollisen tutkimuksen ja sairaalan erityisaloilla, ja toisaalta sote-sektoriin toimialarajat ylittäen vaikuttavat innovaatiot, jotka ovat erityisen mahdollisia Pirkanmaalle painottuneilla osaamisaloilla. Samansuuntainen huomio nousi esiin myös kesällä 2018 julkaistussa sote TKI -nykytilaselvityksessä (Tienhaara 2018). 

Pirkanmaan yritysrekisteristä tehdyn laajennetun sote-toimiala-analyysin perusteella Pirkanmaalla on erityistä potentiaalia aloilla, joilla maakunnassa on painottunutta yritystoimintaa, osaamispääomaa ja jo kasvusuuntaista liikevaihdon kehittymistä. Painottumista on mitattu Pirkanmaan yritysten toimialakohtaisista liikevaihtotiedoista sijaintiosamäärän ja liikevaihdon kehityssuunnan avulla. Sijaintiosamäärällä tarkoitetaan toimialan suhteellista kokoa Pirkanmaan yritysrakenteessa verrattuna maan keskimääräiseen tasoon.


Kuvio. Pirkanmaan sote-potentiaali toimialoilla. Yksi pallukka vastaa yhtä toimialaa. Näkymässä on huomioitu toimialoittainen liikevaihdon kasvu (vaaka-akseli), toimialan osuus Pirkanmaan liikevaihdosta (pallon koko), Pirkanmaan sijaintiosamäärä eli toimialan painottuneisuus verrattuna painoon koko maassa (pystyakseli) ja sote-intensiivisyys (pallon väri).

 

Niin sanotuista puhtaista sote-aloista Pirkanmaalla on painottunut merkittävissä määrin muun muassa yksityisiä lääkäripalveluja, vanhusten ja vammaisten avopalveluja, kotipalveluja ja yksityistä laitos- ja asumispalvelukantaa. Yksityisten lääkäripalvelujen kysyntä on sidoksissa muun muassa väestön keskimääräiseen ansiotasoon ja sosioekonomiseen taustaan sekä elinkeinoelämän vireyden kautta työterveyspalvelujen kysyntään. Laitos-, asumis- ja avohoitopalvelujen yksityinen kysyntä riippuu pitkälti palvelujen järjestämisvastuista, eli yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin tuotannon painottumisesta alueella. Kotiin tuotujen terveys- ja sosiaalipalvelujen potentiaali on merkittävä nykytilanteessa, jossa laitoshoitoa pyritään valtakunnallisesti vähentämään. 

Soten tukitoimialoilla on havaittavissa liiketoiminnallista potentiaalia erityisesti bioteknisen alan yrityksissä ja erilaisten hoitotarvikkeiden, apuvälineiden ja lääkintäinstrumenttien valmistuksessa ja kaupassa. Pirkanmaalla sijaitsee kansainvälistä biotekniikan huippututkimusta, joka on synnyttänyt ympärilleen myös liikevaihdoltaan kasvavaa yritystoimintaa. Muutkin soten tukitoimialat edellyttävät korkeaa osaamista ja pitkäjänteistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Esimerkiksi omamittauslaitteiden avulla voidaan vaikuttaa rutiininomaisten mittauskäyntien tarpeeseen. Ikääntyminen lisää lääkeaineiden valmistamisen ja apteekkitoiminnan kysyntää. Kasvava väestönäkymä ja kiinnostus hyvinvointiin lisäävät edelleen kysyntää terveystuotteiden vähittäiskaupassa.

Hyvinvointia ja osallisuutta edistävillä toimialoilla Pirkanmaalla on erityistä potentiaalia muun muassa ohjelmisto-osaamisessa, puhtaanapidon toiminnoissa niin siivous- ja hygieniatuotteiden valmistamisen, ympäristönhoidon kuin kotitalouspalvelujen kannalta, elektronisten ja optisten laitteiden korjauksessa, liikunta- ja urheilutoiminnassa sekä erilaisissa elämystalouteen ja kulttuuriin liittyvissä toiminnoissa. Näillä aloilla on jo Pirkanmaalla valtakunnallisesti keskittynyttä yritystoimintaa ja/tai liikevaihdollisesti erityisen hyviä trendinäkymiä, jotka voivat läpileikata myös sote-alojen kanssa. Ja ennen kaikkea, Pirkanmaan sote-hyvinvointi hyötyy osaavasta, liikkeellä pysyvästä ja kulttuurisesti aktiivisesta väestä sekä puhtaasta, turvallisesta ja sosiaalisesti eheästä ympäristöstä.