Innovaatiotilannekuva

Startupien jäljillä

Katsaus Pirkanmaalta vuosina 2016-2018 tunnistettuihin startupeihin

Tietoa startupeista on ollut toistaiseksi vaikeasti saatavilla eikä niiden seuraamiseksi ole tällä hetkellä olemassa selkeää tilastollista lähdettä tai virallista rekisteriä. Toisin kuin esimerkiksi kasvuyrityksille startupeille ei ole sellaista vakiintunutta määritelmää, johon perustuen niitä voisi kartoittaa esimerkiksi yritysrekisterien tiedoista.

Pirkanmaalaista startup-kenttää on seurattu vuosina 2016-2018 hyödyntämällä Vainun palvelun startup-hakua. Vuonna 2016 kehitetty hakualgoritmi hyödyntää internetin avointa dataa sekä eri tietokantoja analysoidakseen Suomessa syntyviä ja toimivia startup-yrityksiä. Sovelluksen toiminta pohjautuu koneoppimiseen, jossa opetusaineistona on käytetty aiemmin tunnistettuja startupeja. Hakualgoritmi pohjautuu muun muassa yrityksen ikään, liikevaihdon kehitykseen sekä yrityksen keräämiin rahoituksiin. Vuoden 2016 aineisto Pirkanmaalaisista startupeista kerättiin julkisessa käytössä olleesta Startup Dashboardista ja vuosien 2017-2018 aineisto on kerätty Vainun maksullisesta palvelusta. Aineisto on kerätty kertaluontoisesti vuosina 2016, 2017 ja 2018.

Kolmen vuoden aikana kerätty aineisto kattaa 284 Pirkanmaalta tunnistettua startupia. Vuonna 2016 kerätty aineisto sisälsi 251 tunnistettua startupia, vuoden 2017 aineisto 245 startupia ja vuoden 2018 aineisto 255 startupia. Tunnistetuista startupeista 223 oli mukana joka vuonna kerätyssä aineistossa. Tunnistetuista startupeista 15 yrityksen toiminta on lakannut, yritys on konkurssissa tai selvitystilassa vuonna 2018.

Vainun Pirkanmaan alueelle listaamista startupeista suurin osa ilmoittaa kotipaikakseen Tampereen (72,5 %). Pirkanmaan ulkopuolella kotipaikka on noin 10 % startupeista, mutta näillä on toimipaikka tai postiosoite Pirkanmaalla.

Startupeista suurin osa toimii informaation ja viestinnän toimialoilla (71,5 %), ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan aloilla (12,0 %) sekä teollisuuden toimialoilla (7,0 %). Tarkemmalla toimialajaottelulla katsottuna eniten startupeja toimii ohjelmistojen, konsultoinnin ja siihen liittyvän toiminnan parissa ( 61,3 %). Ohjelmistointialalla toimivien startupien suurta osuutta selittänee toisaalta Pirkanmaan alueen vahva osaaminen ICT-alalla (mm. Nokian perintö) mutta toisaalta myös yleinen positiivinen vire ICT-alalla.

Startup-joukon tietoja pääsee tarkastelemaan oheisesta interaktiivisesta Tableau-esityksestä:

 

Pirkanmaan alueen startup-toimintaa tarkasteleva viimeisin tutkimus lienee Tampereen kaupungin tilaama tutkimus, joka toteutettiin touko-kesäkuussa 2018. Kartoituksessa tunnistettiin ja haastateltiin 98 startup-yritystä. Tutkimuksen tuloksissa nostettiin esille Pirkanmaan tärkeimpinä tekijöinä startup-yritysten näkökulmasta osaajat, verkostot sekä hyvä maantieteellinen sijainti mutta myös vapaa-aikaan ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät tekijät nousivat esille. Tutkimuksen toteuttajat toteavat, että datalähteiden hyödynnettävyys oli yksi tutkimuksen haasteista: mikään yksittäinen käytetty datalähde ei johtanut edes 50 % koko otoksesta vaan lopullinen otos muodostui useasta eri lähteestä. Startupeista tehtävät tarkastelut ja selvitykset ovat pääsääntöisesti olleet kertaluontoisia haastattelu- ja kyselytutkimuksia. Jatkuva, systemaattinen ja helposti saavutettavissa oleva startup-tieto vaatisi pysyvämpiluontoisia ratkaisuja.

Viime vuosina Pirkanmaan liitossa on tehty työtä tavanomaisen tilastotiedon rikastuttamiseksi uusilla datalähteillä, huomioiden massadatan ja avoimen datan moninaiset mahdollisuudet. Elokuussa 2018 käynnistyneen 6Aika – Kasvun ekosysteemit hankkeen aikana Pirkanmaan liitto on mukana kehittämässä innovaatio- ja startupekosysteemin monitorointiin suunnattuja tiedolla johtamisen menetelmiä ja työkaluja. Tavoitteena on tehdä startup-kenttä näkyväksi sekä kuvata innovaatio- ja startupekosysteemien deal flow-ketjua sisältäen syntyvät yritysaihiot, startupit, muut kasvuhakuiset yritykset sekä niihin kohdistuvat sijoitukset. Hankkeen aikana konseptoidaan ja pilotoidaan deal flow'n monitorointia tukeva digitaalinen työkalu. Hankkeessa tehtävä työ on loogista jatkumoa jo päättyneille 6Aika –Avoimet innovaatioalustat- kärkihankkeelle ja InnoDigi-hankkeelle sekä vielä jatkuvalle, kansainväliselle BSR Stars S3-hankkeelle.

2017-2018 toimivassa AIKO-rahoitteisessa InnoDigi-hankkeessa on testattu, millaisella tietomallilla ja käyttöliittymällä alustojen tuottamaa tietoa voitaisiin kerätä ja yhdistää tietojohtamisen tueksi. InnoDigin yleistavoitteena on ollut helpottaa ja vauhdittaa avointen innovaatioalustojen toiminnan digitalisointia. Digitalisoinnin yhtenä tavoitteena on ollut mahdollistaa alueen innovaatioalustojen ja –yhteisöjen toiminnan läpinäkyvöittäminen, seurannan tehostaminen sekä tiedon lisääminen, minkä seurauksena luodaan mahdollisuuksia alustojen välisen yhteistyön lisääntymiselle sekä toiminnan vaikuttavuuden aiempaa paremmalle näkyvyydelle. Alustaekosysteemin kokonaiskuvan hahmottamista tukevan tiedon kokoaminen innovaatioalustoilta on ollut käytännössä haastavaa, sillä tietomallit ja tiedonkeruun menetelmät vaihtelevat suuresti eri alustojen välillä. Hankkeen aikana on profiloitu muun muassa innovaatioalustojen käyttäjiä ja kehitetty profiileihin pohjautuvaa tietomallia.

BSR Stars S3-hankkeessa puolestaan on kehitetty kiertotalouden ekosysteemien tarkasteluun suunnattua digitaalista työkalua. Ekosysteemityökalun kehittämisessä tavoitteet ovat olleet kunnianhimoisia. Taustalla on vaikuttanut visio tavanomaisten ja perinteisten tietolähteiden rikastamisesta uusilla tietolähteillä sekä tiedolla johtamisen prosessien modernisoimisesta ja tehostamisesta uusia työkaluja ja resursseja hyödyntämällä. Yksi ekosysteemityökalun kehittämiseen liittyvistä keskeisistä prosesseista on ollut algoritmin rakentaminen, joka tunnistaa kiertotalouteen liittyvien avainsanojen perusteella potentiaalisia kiertotaloustoimijoita. Ekosysteemityökalun kehittämisestä voi lukea lisää Pirkanmaan liiton nettisivuilta http://www.pirkanmaa.fi/innovaatioymparisto/bio-ja-kiertotalous/ekosysteemityokalu/ .