Innovaatiotilannekuva

TKI-rahoitus 2016: Supistuvat resurssit haastavat innovaatiotoimintaa tehokkuuteen

Panostukset sekä rahoitus tutkimus- ja kehittämistoimintaan ovat Pirkanmaalla laskeneet trendinomaisesti viimevuosien aikana. Maakunnassa käytetyt tutkimus- ja kehittämismenot ovat laskeneet vuosittain vuonna 2010 saavutetun huipun jälkeen.

Sekä yritysten että julkisen sektorin vuoden 2014 t&k-menot supistuivat selvästi vuoteen 2013 verrattuna. Korkeakoulusektori sen sijaan käytti hieman edellisvuotta enemmän rahaa t&k-toimintaan. Kaiken kaikkiaan maakunnan t&k-menot supistuivat 10,2 prosenttia edellisvuodesta ja olivat 0,8325 miljardia euroa vuonna 2014. Valtakunnan tasolla t&k-menot supistuivat niin ikään, mutta muutos oli selvästi pienempi (-2,6%). Myös Pirkanmaan osuus koko maan t&k-menoista supistui hieman (2013: 13,9 % 2014: 12,8 %).

TKI- rahoitus. Pirkanmaan innovaatiotoiminnan tilannekuva 2016.

Yritykset hakivat vuonna 2015 Tekesiltä kehittämisrahoitusta yhtä aktiivisesti kuin edeltävänä vuonna, mutta rahoitushakemusten kokonaisarvo jäi selvästi pienemmäksi. Myös yrityksille myönnetyn Tekes-rahoituksen määrä supistui huomattavasti (-16,5 %). Rahoitusta myönnettiin yrityksille yhteensä 30,1 miljoonaa euroa. Tämä on pienin Pirkanmaalle yrityksille myönnetty Tekes-rahoituksen määrä 2010-luvulla. Myös tutkimusorganisaatiolle myönnetyn Tekes-rahoituksen määrä vähentyi rajusti (-41,0 %), mutta vähentyminen lienee isoilta osin seurausta muuttuneista rahoituslinjauksista, jotka ovat vaikuttaneet etenkin korkeakouluille myönnettyyn rahoitukseen.

Kunnille ja kuntayhtymille myönnetyn Tekes-rahoituksen määrä sen sijaan kaksinkertaistui. Merkittävän osan tästä kasvusta selittänee INKA-rahoituksen siirtyminen Tekesin myöntämän rahoituksen piiriin. Kuntasektorille suuntautuvassa rahoituksessa on vuositasolla isojakin vaihteluja, muun muassa pienen hankemäärän vuoksi, ja euromääräisesti kuntasektorille suuntautunut Tekes-rahoitus on edelleen pientä. Vuonna 2015 rahoitusta myönnettiin 695 935 euroa. Tästä noin 60 prosenttia myönnettiin Tampereen kaupungille, ja loput melko tasaisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiirille sekä Nokian ja Ikaalisten kaupungeille.

Tekesin myöntämä rahoitus Pirkanmaa 2011-2015.

Korkeakoulujen saaman rahoituksen määrä on niin ikään supistunut. Yksityisen rahoituksen määrä laski 12,3 prosenttia ja kansainvälisen rahoituksen määrä 31,9 prosenttia. Osittain laskua voi selittää esimerkiksi menossa ollut EU:n rahoituskausien vaihdos. Yksityisen rahoituksen supistumisen taustalla vaikuttaa puolestaan merkittävästi yksittäisille tutkimusyksiköille suunnatun rahoituksen kutistuminen.

Yrityksiin kohdistuvia venture-sijoituksia Pirkanmaalle tehtiin 7,5 miljoonan euron edestä vuonna 2015. Summa jakaantui 15 yrityksen kesken. Vuoteen 2014 verrattuna riskirahoitusta kanavoitui Pirkanmaalle selvästi enemmän.***

Pirkanmaalaisten yritysten innovaatio- ja kehitystoimintaa pyritään vauhdittamaan loppuvuodesta 2016 alkaen, kun Tampereen kaupunkiseudulla otetaan ensimmäisenä Suomessa käyttöön innovaatioseteli. Kokeilulla pyritään madaltamaan yritysten kynnystä käyttää innovaatio-, kansainvälistymis- ja kasvupalveluja. Käyttäjäyritykselle innovaatiosetelillä hankittavan palvelun on oltava merkittävä avaus tai askel uuteen sekä tuettava yrityksen digitalisaatiota. Ensimmäiset innovaatiosetelit jaetaan marraskuussa 2016. Palveluntuottajan yritys saa itse valita setelijärjestelmään rekisteröityneistä palveluntuottajista. Innovaatioseteliä pilotoiva, Tredea Oy:n koordinoima hanke on EAKR-rahoitteinen ja kestää vuoden 2018 puoleen väliin asti. Lue lisää innovaatiosetelistä  

***Lähde:PEREP Analytics