Pääkirjoitus

Kaksoissiirtymä edellyttää digiosaamisen vahvistamista: Pirkanmaa EU:n digiosaamisen kärkeen

Pirkanmaan liitto

Innovaatio- ja tulevaisuustyön johtaja Petri Räsänen, Pirkanmaan liitto

Pirkanmaan toimijat ovat kevään 2022 aikana työstäneet alueellisen digikompassin. Kompassin avulla maakunnan on tarkoitus lisätä ja kohdistaa investointeja ja kehittämistoimia. Digikompassissa asetetaan tavoitteet neljä suunnassa, jotka ovat digitaalinen osaaminen, liiketoiminnan digitalisaatio, digitaalinen infrastruktuuri ja julkisten palveluiden digitalisaatio.

Pirkanmaalle digitalisaation etenemisen perusta on korkeatasoisessa ja laaja-alaisessa osaamisessa. Muilla tavoitealueilla onnistuminen edellyttää onnistumista osaamisen vahvistamisessa.

Digiosaamisen vahvuuksina tulevat esiin koulutusasteiden monipuolinen toiminta, kärkialojen huipputaso sekä edelläkävijäyritykset. Heikkouksiksi tunnistettiin ammattilaisten määrän hidas kasvu sekä digiosaamisen kapea-alaisuus. Mahdollisuuksia nähtiin erityisesti yhteistyön lisäämisessä, oppilaitosten strategisten valintojen terävöittämisessä sekä jatkuvassa oppimisessa. Tunnistettuja uhkia ovat kyvyttömyys monialaisuuteen sekä rohkeuden, rahoituksen ja yhteistyön puute.

Pirkanmaan digiosaamisen tavoitteissa korostuu kolme osa-aluetta: digiosaajien moninaisuus, digiosaajien riittävä määrä sekä kansalaisten digitaidot.

Keskeistä on naisten määrän lisääminen digialoilla. Toisena tavoitteena on kansainvälisten teknologiaosaajien määrän lisääminen mm. houkuttelevien huippuosaamisen keskittymien avulla. Tehtävänä on myös maahanmuuttajien digiosaamisen vahvistaminen. Osaamisen moninaisuutta voidaan lisätä myös monitieteistä ymmärrystä lisäävällä opetuksella.

Maakunnan tavoitteena on, että ulkomaalaistaustaisten ICT-ammattilaisten määrä kasvaa viisinkertaiseksi 3 000 henkilöön ja että naisten osuus ICT-ammattilaisista kasvaa 30 prosenttiin ja 7 000 henkilöön.

Digitalisaation asiantuntijoista on paheneva pula useilla toimialoilla. Osaajien määrän ja laadun kasvattaminen on välttämätöntä kaikilla koulutusasteilla. Resurssien ja koulutusvastuiden lisäämisen lisäksi osaamistarpeeseen voidaan vastata koulutuksen jatkuvan oppimisen yhteistyön avulla.

Maakunnan tavoitteena vuoteen 2030 on, että ICT-ammattilaisten määrä kaksinkertaistuu 23 000 henkilöön, ICT-alan korkea- ja keskiasteen koulutus lisääntyy 10 % vuosittain ja että alueelliset ICT-kärkiekosysteemit (kuvantaminen, älyliikenne, tekoäly, sirusuunnittelu) vahvistuvat.

Kansalaisten digitaidot ovat välttämätön edellytys tasapainoisen digitalisaation etenemiselle. Digikuilujen vähentämisessä keskeinen rooli on kuntien, hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin palveluilla, joihin kuuluu myös kattavat digituki-verkostot. Tavoitteena on, että digitaalisten palveluiden käyttäminen lisääntyy vähintään kansallisen tason mukaisesti kaikissa ikäryhmissä ja että digitukea on saatavilla koko maakunnan alueella.

Osaamista vahvistamalla maakunnalla on mahdollisuus onnistua myös digikompassin muissa tavoitteissa. Näitä tavoitteita ovat mm. mikrosirukeskittymän rakentaminen, yritysten datatalouden lisääminen sekä digitaalisten palvelupolkujen avaaminen kaikkiin kuntien ja hyvinvointialueen palveluihin. Tavoitteet tarkoittavat, että Pirkanmaa nousee Euroopan digiosaamisen kärkeen.