Uutiset

Pirkanmaan kasvulle ja työlle on laadittu suunnat

​

Valmistuneessa Suunnat Pirkanmaan kasvulle ja työlle –selvityksessä esitetään maankäytöllinen tavoitekuva ja periaatteet elinkeinoelämän sijoittumiselle maakunnassa.

Kyseessä on yksi maakuntakaavan 2040 taustaselvityksistä, joka syventyy tulevaisuuden yritysalueisiin.  Tuloksena on syntynyt yritysalueiden tarkoituksenmukaista sijoittumista ja niiden mittakaavaa hahmottava  tavoitekuva. Työpaikka-alueille on määritelty myös maakuntakaavan tavoitteita parhaiten tukevat ja niiden sijoittamista ohjaavat kriteerit.

Maakunnan ja kuntien merkittävimmät työpaikkakeskittymät, niiden sijainti ja suhde muuhun yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenneinfrastruktuuriin on tunnistettu. Alueiden profiloinnin ja maankäytön suunnittelun kannalta on ollut keskeistä tunnistaa myös keskittymien toimialarakenne ja niiden käyttötarkoitus pitkällä aikavälillä. Maakuntakaavatyön taustaksi on arvioitu laadullisesta näkökulmasta myös työelämän, työnteon tapojen ja tuotantorakenteiden muutoskehitystä sekä näiden mahdollisia vaikutuksia maakuntakaavan merkintöihin. Selvitys sisältää analyysin nykyisten työpaikka-alueiden toteutuneisuudesta ja kehityksestä.

Tarkastelujen punaisena lankana on ollut ensisijaisesti seudullinen merkittävyys, saavutettavuus sekä yhdyskuntarakenteen eheys. Tulevaisuuden työelämän ja tuotannon muutoskehitykseen vastaa myös pyrkimys edistää sekoittunutta maankäyttöä. Selvityksen pohjalta maakuntakaavan luonnokseen laaditaan työpaikka- ja teollisuusaluevaraukset sekä niitä täydentävät kehittämisperiaatemerkinnät.

Selvitykseen voi tutustua yksityiskohtaisemmin maakuntakaavan 2040 nettisivuilla osoitteessa http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/tyopaikka-alueet.

Seutukohtainen tarkastelu pdf-tiedostona:

  • Tampere ja ydinkaupunkiseutu – vetovoimaa ja kasvua yritysvyöhykkeistä sekä lentokentän alueesta
  • Eteläinen Pirkanmaa – kasvun ajurina Helsinki-Hämeenlinna-Tampere –kehityskäytävä
  • Lounainen Pirkanmaa – tavoitteina monipuolistuva asemanseutu ja energiaomavaraisuus
  • Läntinen Pirkanmaa – elinvoimaa kolmostiestä, pääradasta ja luonnonvarataloudesta
  • Pohjoinen Pirkanmaa – kulttuurimatkailu ja luonnonvaratalous täydentämään seudun perinteisiä vahvuusaloja

Lisätietoja:
Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys, p. 050 344 2414
Aluekehityssuunnittelija Mikko Koponen, p. 050 372 7942