Innovaatiotilannekuva

Kasvuyritykset 2017: Kasvuyrityskentässä jälleen säpinää

Kasvuyritysten määrä Pirkanmaalla kääntyi nousuun edellisellä kasvukaudella tapahtuneen merkittävän romahduksen jälkeen (+10,8 %). Kasvun taso ei saavuttanut maan kärkeä, mutta esimerkiksi Uudellamaalla kasvuyritysten määrän nousu jäi hieman Pirkanmaata alhaisemmaksi. Koko maassa kasvuyritysten määrä lisääntyi 10,3 prosentilla. Pirkanmaan osuus kaikista maan kasvuyrityksistä pysyi hieman alle yhdeksässä prosentissa (2011-2014: 8,7 % 2012-2015: 8,8 %)

Muutokset kasvuyritysten määrässä edelliseen kasvukauteen verrattuna koko maassa, Pirkanmaalla sekä Uudellamaalla. Lähde: Tilastokeskus

Tilannekuvaajassa on käytetty kasvuyritysmääritelmää, jossa yrityksen keskimääräinen vuosikasvu on vähintään 10 prosenttia ja yritys työllistää kasvukauden alussa vähintään kolme henkilöä. Määritelmän täyttäviä yrityksiä Pirkanmaalla oli 2012-2015 kasvukaudella 696 kappaletta. (2011-2014: 628; 2010-2013: 783). OECD:n ja Eurostatin suosiman kasvuyritysmääritelmän mukaisia kasvuyrityksiä Pirkanmaalla tilastoitiin 64 (yrityksen alkutyöllisyys väh. 10 henkilöä ja kasvu keskimäärin 20 prosenttia vuodessa kolmen vuoden tarkastelujakson ajan).

Kasvuyrityksistä enemmistö sijoittui erilaisten liike-elämän palvelujen, teollisuuden, rakentamisen sekä informaatio- ja viestinnän aloille. Lue lisää kasvukaudesta 2012-2015.

Patentti- ja rekisterihallituksen tilastojen mukaan Pirkanmaalla tehtiin patenttihakemuksia kymmenen prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Uudellamaalla patenttihakemusten määrä putosi 11 prosentilla, koko maassa pudotus jäi kahteen prosenttiin. Patenttien hakeminen näyttäytyykin tilastojen valossa laskevalta trendiltä. Kun vuonna 2012 kotimaisia patenttihakemuksia tehtiin koko maassa hieman päälle 1 700, jäi vuonna 2016 patenttihakemusten määrä noin 1 250 hakemukseen.

Yrityksiin kohdistuvasta riskirahoituksesta saadaan tietoa pääomasijoittajien kansainväliseen tietokantaan toimittamista tiedoista. Tietokannan mukaan venture-sijoituksia tehtiin Pirkanmaalle vuonna 2016 yhteensä 8,4 miljoonan euron edestä 11 kohdeyritykseen. Kohdeyritysten määrä laski hieman edellisvuodesta, sijoitusten kokonaissumma sen sijaan kasvoi.

Pirkanmaalle myönnettiin edellisvuotta enemmän myös Tekesin nuorten ja innovatiivisten yritysten rahoitusta. Rahoitusta myönnettiin 3,4 miljoonaa euroa. Tämä on noin 15 prosenttia koko maassa myönnetystä NIY-rahoituksesta. Koko maan tasolla rahoitusta myönnettiin noin 9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Sekä NIY-rahoituksen että riskirahoituksen osalta luonteenomaista ovat olleet isot vuosivaihtelut kanavoituneen rahoituksen euromäärissä.

Korkeakouluissa syntyneiden yritysten määrä pysyi viime vuoden tasolla. Havaintoyksiköiden määrä on kuitenkin pieni, joten lukumääräisesti pienetkin muutokset näyttävät suhteutettuna merkittäviltä.

Nordic Business Report on tunnistanut ja listannut suomalaisia gaselliyrityksiä. Tutkimuksen data perustuu Asiakastiedon aineistoon. Gaselliyrityksellä viitataan yritykseen, jonka liikevaihto on vähintään kaksinkertaistunut viimeisen neljän vuoden aikana. Vuonna 2016 Suomesta tunnistettiin 1 547 gaselliyritystä. Vainun tietojen perusteella näistä noin 9 prosenttia on pirkanmaalaisia.

Pienen liikevaihdon moninkertaistaminen on helpompaa., joten gaselliyritykset ovatkin tyypillisesti liikevaihdoltaan vielä pieniä. Pirkanmaalta tunnistetuista gaselleista lähes kolme neljäsosaa on liikevaihdoltaan alle 5 miljoonaa euroa vaihtavia yrityksiä. Kokoluokaltaan puolet on mikroyrityksiä, eli ne työllistävät alle 10 henkilöä. Toimialoista suurimpia ovat rakentaminen, kauppa sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta.