Uutiset

Pirkanmaan yritysten osaamistarpeet selvitettiin

Työelämän osaamistarveselvityksen tuloksia

Esimiestaidot arvioitiin riittämättömiksi niin ammattikorkeakouluista (45 %), yliopistosta (33 %) kuin teknillisestä yliopistostakin (32 %) valmistuneiden kohdalla. Lähes 90 % vastanneista oli sitä mieltä, että yritysten pitää osallistua koulutuksen suunnitteluun yhdessä oppilaitosten kanssa sekä tarjota enemmän työssäoppimis-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja. Tulevaisuudessa tärkeimmiksi osaamistaidoiksi valikoituivat myynti- ja markkinointitaidot, asiakaspalvelu, kansainvälinen osaaminen sekä projektinhallinta.

Osaamistarveselvityksen keskeiset toimenpide-ehdotukset ja suositukset toimintaympäristön muutoksista johtuvia ja tunnistettuja tulevaisuuden osaamistarpeita ajatellen ovat:

– myynti-, markkinointi- ja asiakasrajapintaosaaminen,

– kansainvälinen liiketoimintaosaaminen,

– hankintaosaaminen,

– projektinhallinta- ja projektijohtamisosaaminen,

– henkilö- ja muutosjohtaminen,

– osaaminen toimia osana monikulttuurisia tiimejä,

– esimies- ja alais- sekä muut työelämätaidot,

– oma-aloitteisuus ja proaktiivisuus oman osaamisen kehittämisessä,

– kyky ketterästi päivittää ja uudelleensuunnata osaamista.

Nämä osaamistarpeet ja niiden monialainen yhdistäminen on syytä huomioida kaikessa koulutuksessa. Näkemys on, että jatkossa moniosaaminen korostuu tehtävien monipuolistumisen myötä. Yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä on lisättävä sekä koulutuksen suunnittelussa että toteuttamisessa. Yhteistyön kehittymiseksi on syytä kehittää uusia yhteistoiminnan muotoja, kuten esimerkiksi kumppanuussopimuksia. Lisäksi yritysten on oltava itse aktiivisia tarjoamalla harjoittelupaikkoja opiskelijoille sekä esimerkiksi vierailuluennoitsijoita ja oppimisympäristöjä oppilaitoksille.

Yritysten ja oppilaitosten on tehtävä nykyistä enemmän yhteistyötä esimerkiksi tarjoamalla opinto-ohjaajille ja opettajille mahdollisuuksia tutustua paikallisiin yrityksiin sekä auttamalla heitä erilaisten tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamisessa työelämälähtöisesti. Tutkintojen rakenteellista ketteryyttä on kehitettävä, jotta kyetään entistä nopeammin vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin ja uudelleen suuntaamaan opintojen sisältöjä.

Kaikessa koulutuksessa on korostettava nykyistä enemmän työelämään valmistavaa asenne-kasvatusta, työelämän perussääntöjä, talouden perustietojen ja -taitojen opetusta sekä riittävän monipuolista työharjoittelua.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen markkinoinnissa ja opetuksessa puolestaan on korostettava, että koulutus ei suoraan valmista esimiestehtäviin. Näin varmistetaan, että valmistuneilla on realistisempi kuva ensimmäisestä työtehtävästään ja he ovat paremmin motivoituneita kyseiseen tehtävään.

Opiskelijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet ja suuntautumiset on otettava koulutuksessa paremmin huomioon. Tämä on toteutettavissa esimerkiksi perusopintojen jälkeen eriyttämällä tai painottamalla myynti-, esimies- ja asiantuntijakoulutusta. Suuntautumisvaihtoehtojen valinnassa olisi hyvä hyödyntää tutorointia tai opinto-ohjaajia.

Osaamistarveselvityksen perustietoina käytettiin alueen yritysten ja julkisen sektorin edustajille suunnattua verkkokyselyä, johon vastasi hieman yli 210 henkilöä.

© Tampereen kauppakamari & Oy Swot Consulting Finland Ltd

Lisätietoja: Tampereen kauppakamarin johtaja Peer Haataja, 040-553 5535