Innovaatiotilannekuva

Bio- ja kiertotalous 2017: Korkea osaaminen on bio- ja kiertotalouden iskukyvyn perusta

Bio- ja kiertotalous ovat nousseet viime vuosina strategisiksi kansallisen ja seudullisen kehittämisen painopisteiksi. Maakunnasta löytyy monipuolista, toimialoja läpäisevää ja kiertotaloutta vahvistavaa yritystoimintaa sekä laaja-alaista tutkimusosaamista. Pirkanmaalla on vahvaa osaamispohjaista ja taloudellisesti merkittävää kehittämistoimintaa bio- ja kiertotalouden saralla, ja alueelta löytyy myös laaja käyttäjäpotentiaali erilaisille bio- ja kiertotalouden ratkaisuille.

Pirkanmaalle on muodostunut bio- ja kierotalouden keskittymiä, kuten Nokialla sijaitseva ECO3, jotka tarjoavat tilaa ja mahdollisuuksia erilaisille kiertotalouden toimille ja toimijoille. Lisäksi käynnissä on useampia kehityshankkeita, jotka tarjoavat lisää mahdollisuuksia alan kehittymiselle Pirkanmaalla (mm. Tarastenjärven yrityspuisto). Rakenteilla on myös kiertotalouden periaatteiden pohjalta suunniteltava Hiedanrannan asuinalue Tampereen ydinkeskustan kupeeseen.

Kiertotalouspuistot ja ajankohtaiset rakennushankkeet kartalla.

Pirkanmaalla tehtiin keväällä 2017 laaja selvitys kiertotalouden innovaatiotoiminnan nykytilasta osana Horisontti2020-rahoitteista SCREEN-hanketta . Selvityksen perusteella lähtökohdat kiertotalouden kehittymiselle Pirkanmaalla ovat hyvät. Maakunnassa nähdään tasapainoisesti potentiaalia sekä biologisten kiertojen että teknisten kiertojen kehittämisessä. Alueen profiloitumisessa on havaittavissa selkeästi neljä kiertotalouden kärkiteemaa, jotka ovat kiertotalous konepajojen tuotannossa ja niiden tuotteissa, kiertotalous rakentamisessa ja rakennetussa ympäristössä, älykkäät biopohjaiset tuotteet sekä älykäs jäte- ja vesihuolto ja energia. Pirkanmaalla kiertotalouden TKI-kenttä on moniteknistä, monitieteistä ja koulutustarjonta kattavaa. Ensiarvoisen tärkeää on, että kiertotaloudessa tunnistetut sekä biologiset kierrot että teknisten materiaalien kierrot otetaan molemmat aktiivisen kehityksen kohteeksi. Tutustu nykytilakartoitukseen

Nykytilakartoituksen pohjalta valikoidut kärjet ovat linjassa Pirkanmaan vahvuuksien sekä kansallisen kiertotalouden tiekartan kanssa.

Bio- ja kiertotalouden nykytilaa innovaatiotoiminnan ja iskukyvyn näkökulmasta tarkasteltiin työpajassa, johon osallistui kiertotalousasiantuntijoita eri tahoilta. Työpajassa keskityttiin erityisesti pirkanmaalaisen bio- ja kiertotalouden iskukyvyn ja sen eri ulottuvuuksien arviointiin. Asiantuntija-arvioiden perusteella iskukyvyn elementeistä korkea osaaminen sekä kekseliäs, rohkea ja yritteliäs atmosfääri vaikuttavat jo nyt olevan korkealla tasolla. Sen sijaan esimerkiksi strategisen rahoituksen ja sen hyödyntämisen tilannetta Pirkanmaalla oli asiantuntijoiden mukaan vaikea arvioida.

Pirkanmaalaisen bio- ja kiertotalouden iskukyvyn nykytila työpajan tuloksiin perustuen. Asiantuntijat pisteyttivät iskukyvyn eri ulottuvuuksia asteikolla 1-10.

Työpöydissä keskityttiin pohtimaan kehittämiskohteita ja –tarpeita korkeaan arvonlisään ja tuottavuuteen, globaaleille markkinoille skaalautumiseen sekä ekosysteemeihin kytkeytymiseen liittyen, mutta myös strategisesti suunnattuun rahoitukseen liittyviä huomioita kirjattiin useampi. Yleisesti ottaen korkeaa osaamista pidettiin kannustavan toimintaympäristön ohella pirkanmaalaisen bio- ja kierotalousiskukyvyn perustana. Tärkeänä pidettiin, että alueellisesti tuetaan jatkossakin uusia avauksia sekä uusia toimintakulttuureja ja –ympäristöjä. Esimerkiksi kiertotalouskeskusten nähtiin olevan oiva mahdollisuus kehitys- ja liiketoiminnan kytkemiseen laajempiin verkostoihin ja kokonaisuuksiin.

Pirkanmaalaista osaamista voitaisiin korostaa entisestään esimerkiksi nostamalla esiin paikallisia malliyrityksiä ja edelläkävijöitä. Alueen hyvien käytäntöjen ja teknologioiden profilointia sekä niiden paketointia aiempaa selkeämmiksi ja isommiksi kokonaisuuksiksi pidettiin tärkeänä myös liiketoiminnan kehityksen edistämisen kannalta. Matchmaking-toiminnan merkitys nostettiin niin ikään esille. Konkreettisempia työpajassa esitettyjä kehittämisehdotuksia ja –toimenpiteitä olivat esimerkiksi materiaalivirtojen tunnistaminen ja dataistaminen Pirkanmaan alueella sekä benchmarkkaus muihin alueisiin ja kaupunkeihin.

Tutustu tarkemmin bio- ja kiertotalouden tilannekuvatyöpajan tuloksiin

Katso kaikki työpajassa kerätyt kehittämiskohteet- ja toimenpiteet.