Innovaatiotilannekuva

Työpajat 2017 pähkinänkuoressa

Vuonna 2017 työpajoissa paitsi tulkittiin tilannekuvaa varten kerättyjä aineistoja niin myös tuotettiin materiaalia tilannekuvaa varten. Ohessa on kerrottu kootusti työpajojen sisällöistä ja tavoitteista.

Innovaatiotoiminnan tilannekuvan johtoryhmä 17.2.2017 ja 3.10.2017

Tilannekuvan johtoryhmään kuuluu edustajia innovaatiotoimintaan ja sen kehittämiseen linkittyvistä organisaatiosta kuten alueen korkeakouluista, kunnista sekä kehittämisorganisaatiosta. Johtoryhmän kokoontumisissa suunnattiin prosessin tavoitteita, käytiin keskustelua tilannekuvassa syntyvistä havainnoista sekä niihin linkittyvistä ajankohtaisista ilmiöistä.

Datanmurskajaiset 31.5.2017

Eri organisaatioiden tietotyön asiantuntijoista koostuvassa ryhmässä tarkasteltiin tilannekuvan indikaattorien kehitystä sekä arvioitiin indikaattorien osuvuutta ja paikkansapitävyyttä. Datanmurskajaisissa tehtiin myös tulkintoja indikaattorien kehityksen taustalla vaikuttavista ilmiöistä sekä pyrittiin tunnistamaan mahdollisia puutteita ja aukkoja kerätyssä tietoaineistossa.

Pirkanmaan liiton väen sisäinen tulkintapaja 13.6.2017

Pirkanmaan liiton innovaatio- ja tulevaisuustiimin väelle pidetyssä työpajassa käytiin läpi tilannekuvaan kerättyjen indikaattoreiden kehitystä sekä pohdittiin kehityksen taustalla vaikuttaneita ilmiöitä. Lisäksi tiiminjäsenet nostivat esille omat kärkihavaintonsa vuoden 2017 tilannekuvasta esseekirjoitusten muodossa.

Pirkanmaan liiton innovaatio- ja tulevaisuustiimille pidetty tulkintatyöpaja 13.6.2017

Digidatapaja 6.9.2017

Digidatapajassa pohdittiin ja kartoitettiin digitalisaation seuraamisen indikaattoreita. Keskustelua käytiin digitalisaatiota seuraavista prosesseista (mm. Digibarometri sekä Europe’s Digital Progress Report) ja pohdittiin näissä käytettävien indikaattorikehikkojen hyödynnettävyyttä Pirkanmaan alueella. Digitalisaation eri ulottuvuuksille ideoitiin ensin tavoiteltavia mittaamisen ulottuvuuksia, ihanne-mittareita (mitä haluttaisiin tietää) sekä lopulta kartoitettiin mahdollisia ja jo tunnistettuja, olemassa olevia tietolähteitä. Lisäksi käytiin läpi tähän mennessä kerättyjä digi-indikaattoreita . 

Bio- ja kiertotalouden työpaja 18.9.2017

Työpajassa kokeiltiin ensimmäistä kertaa, kuinka tilannekuvaprosessia voidaan hyödyntää selkeästi rajattujen, substanssikokonaisuuksien ja uusien, muototuvassa olevien ekosysteemien tarkasteluun. Teemana bio- ja kiertotalous oli luonteva valinta, sillä Pirkanmaalla on tällä hetkellä käynnissä paljon alaan linkittyvää kehittämistoimintaa. Työpajassa keskityttiin tarkastelemaan bio- ja kiertotaloutta iskukykyyn liittyvien ulottuvuuksien näkökulmasta.

Työpajaan osallistui kiertotalouden asiantuntijoita niin aluehallinnon, tutkimuksen kuin yritystoiminnan saralta. Työpajan tuotoksia on raportoitu tarkemmin bio- ja kiertotalouden syväanalyysissa. Lue lisää bio- ja kiertotalouden tilannekuva-analyysista.

Bio- ja kiertotalouden työpajassa 18.9.2017

Alustaseminaari 25.9.2017

Alustatoiminnan kehittämiseen ja arviointiin liittyen järjestettiin seminaari 6Aika Avoimet innovaatioalustat –hankkeen yhteydessä. Seminaarissa käytiin läpi muun muassa syksystä 2016 kesään 2017 asti toimineen Alustatoiminnan kehittämisen yhteistyökanavan kautta kerättyjä tuloksia ja niistä nostettuja kehittämisehdotuksia. Lisäksi käytiin läpi tilannekuvatyöskentelystä nousseita havaintoja alustatoimintaan liittyen sekä keskusteltiin alustojen vaikuttavuuden mittaamiseen liittyvistä haasteista ja näkökulmista. Alustatoiminnan kehittämisen yhteistyökanavassa kerätyn aineiston tuloksia on raportoitu tarkemmin innovaatioalustojen syväanalyysissä. Lue lisää.

Alustaseminaarissa esitettiin viisi alustoilta kerättyyn aineistoon perustuvaa kehittämisehdotusta:

Palvelujen organisointi:

  • Nivelvaiheen ylittäminen: Ansaintalogiikan ja liiketoimintamallin määrittely
  • Innovaatiopalveluiden kokonaisuus: Alustan palvelu- ja toimintamallin määrittely myös osana kokonaisuutta sekä yhteinen rajapinta innovaatiopalvelujen kehittämiseen ja käyttämiseen (palvelusta toiseen siirtyminen)

Digitalisointi:

  • Digistrategia: Digitalisaation hyödyntäminen alustan toiminnan tehostamisessa tarkoituksenmukaisella tavalla
  • Alustapalvelun skaalaminen: Digitalisaation hyödyntäminen palveluntuottamisessa
  • Avoimen datan mahdollisuudet: Datan kerääminen ja avaaminen, myös rajapintojen rakentaminen osana digistrategiaa
Alustaseminaari 25.9.2017