Innovaatiotilannekuva

Tilannekuva syntyy pirkanmaalaisverkoston tiedosta ja tulkinnoista

Innovaatiotoiminnan tilannekuva kerää yhteen viimeisimmät tiedot ja niistä johdetut tulkinnat Pirkanmaan TKI-toiminnasta ja siihen liittyvistä kasvun edellytyksistä. Vuosittain toteutettava tilannekuva seuraa ilmiöitä, joihin pirkanmaalaiset toimijat voivat vaikuttaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, ja jotka on yhdessä tunnistettu strategisesti tärkeiksi. Tilannekuva on osa pirkanmaalaista tietojohtamisen prosessia, jolla tuetaan alueellista päätöksentekoa.

Tilannekuvan työstämiseen osallistuu laaja joukko asiantuntijoita ja vaikuttajia aluehallinnosta, korkeakouluista, edunvalvontaorganisaatioista, innovaatioalustoilta ja yritys- ja rahoituskentältä. Toimintamallia kehitetään kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijaverkostojen (mm. EU, OECD) kanssa, ja sitä ohjataan Pirkanmaan liitossa. Tilannekuvajärjestelmää ja -toimintamallia on kehitetty vuodesta 2013 lähtien. Vuoden 2018 innovaatiotilannekuva on järjestyksessään kuudes. 

Tilannekuvan tietopohja päivitetään vuosittain avoimista datoista ja alueen innovaatiotoimijoiden itsensä seuraamista aineistoista. Prosessin aikana on tunnistettu myös tietokatveita, joihin pyritään kehittämään uusia datalähteitä strategisesti merkittävän tiedon lisäämiseksi. Jatkuvassa seurannassa on noin 50 indikaattoria kuudessa pääteemassa: iskukyky, yrityskasvu, TKI-rahoitus, korkeakoulut, digitalisaatio ja kansainvälisyys.

Uusimmassa tilannekuvassa vuotuisen seurannan mittaristoa laajennettiin yrittäjyysvalmiuksiin ja yrityskasvun edellytyksiin liittyvien indikaattorien osalta. Samalla entinen Kasvuyritykset-mittari korvautui laajemmalla Yrityskasvun mittarilla. Digitalisaatiomittariin lisättiin seurattavaksi korkeakouluissa suoritetut STEM- eli teknologis-luonnontieteelliset tutkinnot sekä lukion pitkän matematiikan suorittaneiden osuus. 

Teemallisesti vuoden 2018 tilannekuva porautuu erityisesti ajankohtaiseen sosiaali- ja terveysalan TKI -sektoriin. Sote TKI -nykytilaselvitys koostettiin kevät-kesällä 2018. Kiertotalouden ekosysteemityökalu on datalähteitä uudella tapaa rikastava, ekosysteemitason tietoa tuottava uusi työkalu, joka pilotoitiin kesällä 2018. Innovaatioalustojen ja startup-verkoston kehittäminen ovat edelleen jatkuneet Pirkanmaan innovaatiopoliittisina painopisteinä. Datalähteiden moninaistuessa ja monimutkaistuessa vastuullisuus on noussut tärkeäksi, läpileikkaavaksi teemaksi TKI-keskusteluun. 

Tilannekuvatyöskentelyssä tietoja tulkitaan yhteisissä työpajoissa. Kuluvana vuonna tilannekuvan teemoja on työstetty:

  • Innovaatiotilannekuvan johtoryhmässä helmikuussa

Johtoryhmässä suunnattiin prosessin tavoitteita, tulkittiin jo päivittymään ehtineitä tilastotietoja ja jaettiin verkoston tahojen ajankohtaisia kuulumisia. Tilannekuvan johtoryhmään kuuluu edustajia innovaatiotoimintaan ja sen kehittämiseen linkittyvistä organisaatiosta kuten korkeakouluista, kunnista ja kehittämisjärjestöistä. 

  • Verkoston tilastoasiantuntijoiden datapajassa huhtikuussa

Pirkanmaalaisista tietotyön asiantuntijoista koostuvassa ryhmässä tarkasteltiin tilannekuvan indikaattorien kehitystä sekä arvioitiin indikaattorien osuvuutta ja paikkansapitävyyttä. Datanmurskajaisissa tehtiin myös tulkintoja indikaattorien kehityksen taustalla vaikuttavista ilmiöistä ja pyrittiin tunnistamaan mahdollisia puutteita ja aukkoja kerätyssä mittariaineistossa.

  • Sote TKI -teemaan liittyen projektin ohjausryhmässä, maakunnan sosiaali- ja terveysalojen johdon kokoontumisessa 15.5.2018 sekä seminaarissa Museokeskus Vapriikissa 14.6.2018

Pirkanmaan sote TKI -nykytilakartoitus perustuu laajaan, yli 40 asiantuntijan haastattalututkimukseen, määrällisiin aineistoihin Pirkanmaan ulkoisesta projektirahoituksesta 2017 sekä tausta-aineistojen analyysiin. Havaintoja ja tuloksia esiteltiin ennen raportin julkaisemista useilla asiantuntijoita yhteen keräävillä foorumeilla. Tilaisuudet tukivat tulosten testaamista ja havaintojen täydentämistä. Pirkanmaan sote TKI -nykytilaselvityksen tuloksiin on syvennytty täällä.

  • Innodigi-hankkeen työpajoissa innovaatioalustojen tiedolla johtamisen ja yhtenäisen datan kehittämiseksi

Innodigi-hankkeessa (AIKO-rahoitus, Pirkanmaan liitto) selvitettiin mahdollisuutta kerätä ja jakaa innovaatioalustojen tietoa avoimesti yhden järjestelmän tai kanavan kautta. Hankkeessa järjestettiin kokeiluja avoimille rajapinnoille talven 2017-2018 aikana. Keväällä järjestettiin kaksi työpajaa, joissa määriteltiin alustakehittämisen tavoitteita ja osallistujaprofiileja. Innodigi-kehittämiseen osallistuivat mm. Gofore, Coss ry, New Factory International ja toimijat pirkanmaalaisilta innovaatioalustoilta. 

  • Tampere avoimen innovaatioalustana, 6Aika-hankkeen loppuseminaarissa 20.4.2018

6Aika Avoimet innovaatioalustat -hankkeen loppuseminaarissa pohdittiin kansallisen verkoston voimin, mikä on innovaatioalusta, miten se kiinnittyy osaksi kaupunkien kehittämistä, ja miksi alustamainen toimintamalli on tarkoituksenmukainen alue- ja kaupunkikehittämisen väline. Tampere-talossa järjestetty tilaisuus keräsi laajan osallistujakunnan eri puolilta Suomea. 

  • Pirkanmaan liiton innovaatio- ja tulevaisuustyön ryhmässä toukokuussa

Innovaatio- ja tulevaisuustiimin työpajassa käytiin läpi tilannekuvaan kerättyjen indikaattoreiden kehitystä sekä pohdittiin kehityksen taustalla vaikuttaneita ilmiöitä. Tiimin jäsenet nostivat esille omasta mielestään merkittävimmät indikaattorimuutokset, tulkintoja syy-seuraussuhteista ja muita kärkihavaintoja.

  • Pirkanmaa 2021 -valmistelun TKI-toiminnan ja tiedolla johtamisen teemaryhmissä 

Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistusta on valmisteltu monitaustaisissa TKI-toimintojen ja tiedolla johtamisen teemaryhmissä. Osana uuden maakunnan TKI-valmistelua toteutettiin nykytilaselvitys Pirkanmaan TKI-tiedonhallinnasta, josta lisää täällä. Innovaatiotoiminnan tilannekuvan tietopohja ja tilannekuvamainen työskentely ylipäätään tukevat käynnissä olevaa valmistelua Pirkanmaalla.

  • Yhteistyö ja vertaisoppiminen kansainvälisissä työryhmissä

Pirkanmaan innovaatiotoiminnan tilannekuva on tunnistettu hyväksi tiedolla johtamisen käytänteeksi useilla kansainvälisillä foorumeilla (lue lisää: Hall of Fame). Innovaatiotoiminnan tilannekuvaa on esitelty ja työstetty eurooppalaisten kumppaneiden kanssa mm.: 
- Liettuassa BSR Stars S3 -partnerikokouksessa 26.9.2018 esimerkkinä innovaatiotoiminnan alueellisesta mittaroinnista. 
- Innobridge-partneristolle 15.11.2017 innovaatiotilannekuvan saadessa Innobridge Good Practice -maininnan. Tilannekuvaprosessin esittelyn ja kysymyksiin vastaamisen lisäksi käytiin keskustelua käytännön toteuttamisesta ja sovellettavuudesta muilla alueilla. Kumppanit ottivat oppia omaan monitorointiinsa ja vaikuttavuuden mittaamiseen.
- Osana 6Aika Avoimet innovaatioalustat -osatoteutusta tehtiin analyysi kaupunkien asettumisesta innovaatioalustojen kenttään kansainvälisesti. 

Tuorein Pirkanmaan innovaatiotoiminnan tilannekuva on julkaistu 8.10.2018 osana Pirkanmaan talousfoorumia 2018 ja Tampere Smart City Weekiä. 

Lisätietoja:
Petri Räsänen, innovaatio- ja tulevaisuustyön johtaja, p. 040 772 3008
Anniina Heinikangas, maakunta-analyytikko, p. 044 422 2265